Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki
/ Benjamin Franklin /

 

 Obowiązek zawarcia przez biuro rachunkowe ubezpieczenia OC wynika z możliwości wyrządzenia jednostce przez biuro rachunkowe szkody w związku z prowadzoną działalnością. Dla celów ubezpieczenia OC nie ma znaczenia, w jakim miejscu i z wykorzystaniem jakiego sprzętu biuro świadczy usługi. Dlatego biuro rachunkowe prowadzące księgi handlowe za pomocą programu spółki i w jej siedzibie ma obowiązek ubezpieczyć się od OC.

UZASADNIENIE

Biuro rachunkowe, jako podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalności, tj. w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • wykonywania doradztwa podatkowego.

Biura rachunkowe, prowadząc księgi rachunkowe, często wykonują jednocześnie niektóre czynności doradztwa podatkowego, wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, w postaci:

  • prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania pomocy w tym zakresie,
  • sporządzania zeznań, deklaracji podatkowych oraz udzielania pomocy w tym zakresie,
  •  udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.

Może się jednak zdarzyć, że biuro rachunkowe świadczy wyłącznie usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wtedy może ubezpieczeniem OC objąć tylko tę działalność.

W praktyce jednak rzadko zdarzają się takie sytuacje, ponieważ biura rachunkowe prowadzące jednostkom księgi rachunkowe również sporządzają im zeznania i deklaracje podatkowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie OC suma gwarancyjna ubezpieczenia OC jest uzależniona od przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym podmiotów wykonujących czynności doradztwa podatkowego, i wynosi równowartość w złotych:

- 15 000 euro - przy wykonywaniu działalności usługowej w zakresie:

  •  prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  •  doradztwa podatkowego;

- 10 000 euro - przy wykonywaniu wyłącznie działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych;

- 5000 euro - przy wykonywaniu wyłącznie działalności usługowej w zakresie doradztwa podatkowego.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według kursu średniego NBP, ogłoszonego po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, w którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.

  *cytat przytoczony ze strony www.ksiegowosc.infor.pl


Ubezpieczenie Biura Rachunkowego LIMAR

Strona 1             Strona 2